Tuchtrechtelijke maatregelen advocatuur

Advocaten hebben zich tuchtrechtelijk te houden aan wettelijke normen en regels.
Artikel 46 Advocatenwet beschrijft drie normen voor advocaten:
- zorg voor de cliënt
- naleving van de Advocatenwet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Verordening op de Advocatuur (Voda).
- zich gedragen zoals een behoorlijk advocaat betaamt.

De tuchtrechter hanteert deze normen voor het toetsen van klachten tegen advocaten. Daarbij kan hij de Gedragsregels Advocatuur als richtlijn gebruiken.


Klacht gegrond? Maatregel mogelijk!

Bij gegrondheid van een klacht kán een Raad van Discipline of (in hoger beroep) het Hof van Discipline de advocaat een maatregel opleggen. Zij kan echter ook besluiten geen maatregel te treffen. Een maatregel wordt van kracht zodra zij onherroepelijk is geworden. De mogelijke maatregelen zijn: waarschuwing, berisping, geldboete, (voorwaardelijke) schorsing en schrapping van het tableau. Daarnaast kan de tuchtrechter voorwaarden aan een schorsing stellen, zoals het inschakelen van een praktijkcoach.

Mr. P.L.J. Woesthoff ondersteunt u in elke tuchtprocedure, dus zowel bij klachten als dekenbezwaren.