Dekenbezwaar tegen advocaat gebeurt steeds vaker

Vergeleken met het aantal klachten is het relatief bijzonder wanneer een deken een dekenbezwaar indient. Volgens kwalitatief onderzoek (1) zouden dekens in de praktijk de tuchtrechtelijke in plaats van de bestuursrechtelijke aanpak verkiezen. Dekens zouden dus geen voorkeur geven aan een dekenbezwaar. Echter, in 2020 beslisten de vier Raden van Discipline gezamenlijk 58 keer (meer dan eens per week) over een dekenbezwaar. Dat is een stijging van 49 procent ten opzichte van de 39 dekenbezwaren in 2019 (2).

(1) Eindrapportage Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur, 2020.
(2) Jaarverslag tuchtrechtspraak advocatuur 2020.


Onderzoeken en dekenbezwaren

Een deken die vindt dat er sprake is van een voldoende substantiële normschending van het algemeen belang kan onderzoek naar u en/of uw kantoor doen en een dekenbezwaar indienen. Dat kan bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen die hij heeft ontvangen.

Verschillende soorten dekenbezwaar

Het dekenbezwaar kent grofweg drie typen:
1. Het dekenbezwaar gaat over hetzelfde feitencomplex als de klacht, maar biedt extra achtergrondinformatie, ziet op bescherming van het algemene belang (waarover de klager zelf niet kan klagen) of onderstreept de ernst van de verwijtbare gedragingen.
2. Het dekenbezwaar is casusoverstijgend en heeft betrekking op structurele tekortkomingen in de praktijkvoering of dienstverlening van de advocaat.
3. Het dekenbezwaar beoogt het verkrijgen van een prejudiciële beslissing van een tuchtrechter over een principiële kwestie, bijvoorbeeld het leveren van kengetallen.


Zaken van algemeen belang

Een dekenbezwaar betreft zaken van algemeen belang. Alleen de deken kan een dekenbezwaar indienen, hetzij door aan een initiële klacht een klachtonderdeel toe te voegen of een geheel eigen klacht te formuleren (art. 46f-procedure).

Mr. P.L.J. Woesthoff staat u als advocaat bij in elke tuchtprocedure, dus zowel bij een klacht als een dekenbezwaar.