Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Woesthoff        

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Advocaat: mr. P.L.J. Woesthoff.

b. Cliënt: de contractspartij van de advocaat.

c. Honorarium: de financiële vergoeding die de advocaat voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen, exclusief 21% omzetbelasting en de hierna onder d. en e. genoemde verschotten en kantoorkosten.

d. Verschotten: zijn de werkelijk gemaakte kosten die de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en deskundigheidskosten derden).

e. Kantoorkosten: een forfaitaire vergoeding ad 7% van het honorarium (exclusief omzetbelasting), ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

f. Bezoekadres: Huizermaatweg 564, 1276 LN te Huizen.

g. Rechtsvorm: Advocatenkantoor Woesthoff is een eenmanszaak met KvK-registratienummer: 32164382.

 

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)persoon en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door de advocaat.

 

3. Opdracht

a. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de advocaat is aanvaard en betaling voor de opdracht door de advocaat is ontvangen.

b. Iedere opdracht behelst een inspanningsverplichting aan de zijde van de advocaat om de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te behartigen. Een succesvolle beëindiging van de zaak wordt derhalve niet gegarandeerd.

c. De cliënt kan op elk gewenst moment aan de advocaat schriftelijk meedelen dat deze de uitvoering van de opdracht dient te staken.

d. Conform de richtlijnen en gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten is de advocaat gerechtigd de uitvoering van de opdracht op elk moment te staken, mits de cliënt daarvan tevoren schriftelijk op de hoogte wordt gesteld en diens zaak daardoor geen schade zal lijden.

 

4. Honorarium

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het uurtarief, vermeerderd met verschotten, 7% kantoorkosten en 21% omzetbelasting, verschuldigd. Het basisuurtarief wordt bepaald tijdens een intakegesprek en varieert naargelang de soort zaak, het inkomen- en vermogen van de cliënt, de spoedeisendheid en het relevante financiële belang. Het uurtarief zal jaarlijks op 1 januari op basis van de prijsindex worden geïndexeerd. Tevens kunnen aanpassingsfactoren worden toegepast op het uurtarief.

b. Indien sprake is van gefinancierde rechtsbijstand zijn de artikelen 24 lid 4, 33 en 38 lid 4 WRB (Wet op de Rechtsbijstand) onverminderd van toepassing.

c. Verrichte werkzaamheden worden, indien van toepassing, maandelijks gedeclareerd tenzij anders is overeengekomen. De cliënt is gerechtigd om van de advocaat een specificatie te verlangen ter zake van de in rekening gebrachte bedragen.

d. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt (een) voorschotbetaling(en) te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een tussentijdse afrekening.

e. De advocaat is gerechtigd om openstaande declaraties te verrekenen met gelden die de advocaat voor de cliënt onder zich heeft of zal krijgen, mits hier expliciete schriftelijke toestemming voor is gegeven door cliënt.

 

5. Betaling

a. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Alsdan is de cliënt als consument een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente en als ondernemer de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede incassokosten conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK), met een minimumbedrag van 40 (veertig) euro.

b. Indien en zolang sprake is van betalingsverzuim als onder a. bedoeld is de advocaat tevens gerechtigd de uitvoering van de desbetreffende opdracht te staken dan wel op te schorten, en voorts een retentierecht uit te oefenen op het desbetreffende dossier. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden met inachtneming van gedragsregel 14 van de Gedragsregels voor de Advocatuur.

c. Bij beëindiging van de werkzaamheden ingevolge artikel 3c of 3d wordt aan de cliënt een eindafrekening toegezonden en zullen alle voorgaande declaraties verschuldigd zijn, ongeacht de hieromtrent tussen partijen eerder gemaakte afspraken. Het hierboven onder a. bepaalde is onverminderd van toepassing.

d. Ten aanzien van de door de advocaat aan cliënt (tussendoor) verstrekte urenspecificatie(s) en/of nota(’s) geldt er een klacht- en vervaltermijn van 14 dagen waarbij voormelde termijn aanvangt op de datum dat de urenspecificatie en/of nota is gedateerd door de advocaat.

e. Na afloop van de termijn als hiervoor genoemd onder sub d verbeurt cliënt zijn of haar recht om te klagen omtrent de door de advocaat verstrekte urenspecificatie(s) en/of nota(’s).

 

6. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van de advocaat voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering voor het desbetreffende geval betaalt, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, er geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie in de desbetreffende zaak.

b. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor opzet of grove schuld van de advocaat, diens (eventuele) kantoorgenoten of ondergeschikten voor wiens gedragingen de advocaat in rechte jegens de cliënt aansprakelijk moet worden gehouden.

c. Bij het inschakelen van een (rechts)persoon en/of derden, na overleg met de cliënt, zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze (rechts)personen en/of derden.

d. (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan de advocaat verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

e. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest en die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

7. Archivering

Het dossier wordt gedurende zeven jaar bewaard, waarna het de advocaat vrij staat het dossier met alle bescheiden zonder voorafgaande mededeling te vernietigen, tenzij cliënt anders instrueert.

 

8. Toepasselijk recht / klachtenregeling

a. Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen de advocaat en een cliënt kennis te nemen.

b. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Advocatenkantoor Woesthoff.

 

9. Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme

Op onze dienstverlening is de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme) van toepassing.

 

10. Waarneming

In het geval van plotselinge ziekte, overlijden of andere calamiteiten die werkzaamheden ten behoeve van cliënten onmogelijk maken, neemt mw. mr. A.C. Herweijer van het advocatenkantoor Bletchley Park te 1077 GE Amsterdam aan de Bachstraat 15, mr. Woesthoff waar.

© Versie 2022

Advocatenkantoor Woesthoff